محصولات

فلنج های منطبق بر استاندارد API 6A

STD MATERIALS CLASS SIZE TYPE
API 6A Carbon Steel low-alloy Steel Stainless Steel ۵۰۰۰~ ۲۰۰۰ "۱۱~"۲,۱/۱۶ Welding neck-6B
API 6A Carbon Steel low-alloy Steel Stainless Steel ۳۰۰۰~ ۲۰۰۰
۵۰۰۰
"۲۱,۱/۴~"۲,۱/۱۶
"۱۱~"۲,۱/۱۶
Blind flange-6B
API 6A Carbon Steel low-alloy Steel Stainless Steel ۳۰۰۰~ ۲۰۰۰
۵۰۰۰
"۲۱,۱/۴~"۲,۱/۱۶
"۱۱~"۲,۱/۱۶
Threaded flange
API 6A Carbon Steel low-alloy Steel Stainless Steel ۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰~ ۱۵۰۰۰
"۱۶,۳/۴~"۱,۱۳/۱۶
"۷,۱/۱۶~"۱,۱۳/۱۶
Welding neck-6BX
API 6A Carbon Steel low-alloy Steel Stainless Steel ۱۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۳۰۰۰~ ۲۰۰۰
۵۰۰۰
"۲۱,۱/۴~"۱,۱۳/۱۶
"۱۸,۳/۴~"۱,۱۳/۱۶
"۱۳,۵/۸~"۱,۱۳/۱۶
"۳۰~"۲۶,۳/۴
"۲۱,۱/۴~"۱۳,۵/۸
Blind flange-6BX