شرکت وستا صنعت صفاهان

شرکت وستا صنعت صفاهان

دانشنامه

دانشنامه ی وستا صنعت صفاهان

دسته‌بندی نشده

آهنگری   (Forging)چیست ؟

آهنگری   (Forging)چیست ؟ به عملیات شکل‌ دادن به فلز با استفاده از نیروهای فشاری، آهنگری و یا Forging می گویند. این ضربات معمولاً توسط یک چکش

مطالعه